Dagens utmaningar

I bussbranschen är utmaningarna stora. Det är en bransch som kännetecknas av tuffa kontrakt, låga marginaler och en ständig risk för fel i beräkningarna. Vi vet att varje krona kan avgöra den långsiktiga lönsamheten. Vi ser det som vårt uppdrag att stödja dig med en nödvändig IT-grund som gör det möjligt att snabbt och till en låg kostnad installera och använda rätt IT-tjänster.

Du kommer att behöva olika ombord applikationer (video, biljett, etc) för att kunna leva upp till kraven från olika kontrakt och det är en utmaning att hitta system som är kostnadseffektiva, tydliga, interoperabla och underhållsfria. Du riskerar att köpa system som inte fungerar tillräckligt bra för din verksamhet och där underhållskostnaderna är höga.

För att installationen av enheten ombord ska fungera ordentligt behövs tydliga specifikationer för hur systemen skall installeras. Det är viktigt att installationen går rätt till för att minska onödigt underhåll och support i framtiden. Tack vare vår långa erfarenhet av våra produkter och utformningen av installationsspecifikationer mot fordonstillverkare har vi möjlighet att stödja detta arbete fullt ut. Vår erfarenhet och kunskap från arbete inom EBSF (Europeiska Bus of the Future) projektet har gett oss en god inblick i dagens situation vad gäller kollektivtrafikfordon och fördelen med en gemensam specifikation från busstillverkare och leverantörer med inbyggda enheter.

Vi är övertygade om att standardisering kommer att spela en mycket viktig roll i ett framtida genomförande av IT-applikationer ombord. Vårt engagemang inom den pågående standardiseringen av kommunikation, integrationsplattformar och det planerade EBSF-II-projektet kommer leda till att vi kan försäkra våra kunder om en smidig och billig resa mot sänkta IT-kostnaderna i bolaget.

Varför använda en standardiserad fordonsgateway?

En tandardiserad fordons gateway är viktigt för att möjliggöra ökad flexibilitet, lägre kostnader och leverantörsoberoende.s

Idag lider många kollektivtrafikoperatörer och myndigheter (trafikhuvudmän) av höga kostnader, låg flexibilitet och leverantörsinlåsningseffekter tack vare beroendet av leverantörers tillämpningar ombord. Relationen mellan leverantör och kund blir lätt förvrängd på grund av att det i dagsläget är brist på standardiseringar. Kunden är låst till en viss leverantör och deras egenutvecklade system som ofta gör det svårt att hantera som utomstående systemleverantör för fordon med ombord system. Pilotfish är verksamt inom standardisering och hjälper dagligen kunder att ta kontroll över sina ombord fordons IT-system. Det är vår övertygelse att standardisering minskar leverantörsberoende, minska kostnaderna, öka flexibiliteten och förbättrar prestanda.

Pilotfish erbjuder Vehicle Gateway som är framtidssäkert och uppdateras för att möta framtida krav och behov. Som en ledande aktör inom standardisering av fordons-gateways, kommunikation och integrationsplattformar, är Pilotfish det självklara valet för din gateway ombord.

Läs mer om standardiseringsarbetet på EBSF (Europeiska Bus System of the Future) hemsida.

Några fördelar med Pilotfish® Vehicle Online

  • Sänkta kostnader för kollektivtrafiksoperatörer och myndigheter både när det gäller driftskostnader och initiala investeringar.
  • Ökad valfrihet och flexibilitet för ombord-applikationer med ökad funktionalitet och prestanda som resultat
  • Leverantörssjälvständighet. Kunden behöver inte längre köpa alla tjänster från en leverantör. Situationer där leverantörerna utnyttjar sin monopolställning undviks.
  • Delad användning av IT-resurser. T.ex. kommunikation, GPS, och förarinloggning återanvänds från de system som är anslutna till fordonets gateway för att undvika dubbel informationsdelning.
  • Ett vanligt back-end-gränssnitt för ombord-applikationer gör att övervakningssystem blir bekvämt.
  • Automatisk inventering av ombordutrustning.
  • Framtidssäker och flexibel lösning som är möjlig att anpassa till dina framtida behov.

Centraliserad övervakning av fordons-gateways och ombordutrustning

När fler och fler fordon tillämpas ombord, är det allt viktigare att kunna identifiera enheterna och övervaka deras resultat. Varje system behöver sin egen övervakning och antalet system tillsammans med antalet fordon gör att övervakningen blir komplex och tidskrävande. Otillräcklig kontroll över identifiering och prestandasystemet är en vanlig svårighet, som lätt går att lösa med Pilotfish® Vehicle OnLine. Detta är något som förenklar drastiskt det dagliga arbetet för IT-administratörer och verkstadspersonal.

Införande av Vehicle Gateway med standardiserad kommunikation för ombordutrustning

Aktivitetsnivån är hög när det gäller standardisering av kollektivtrafik i Europa, inte minst när det gäller integration av tillämpningar ombord på fordon. Pilotfish deltar i arbetet i CEN TC278 och är en aktiv del i standardiseringsarbetet av att ansluta till fordonet gateway och ombord plattform framtida integration. Arbetet utförs huvudsakligen inom EU-projekten CEN (Europeiska standardiseringskommittén) och EBSF (Europeiska Bus System of the Future).

Ett annat område inom ramen för EBSF är standardiserade kablar och kontakter. Detta kommer att göra det möjligt för biltillverkarna att förbereda förutrustningsinstallationer ombord på bilarna vilket leder till sänkta kostnader och tidseffektiva installationer.

Användningen av BUS-FMS, ett standardgränssnitt till fordonsdata för kommersiella fordon, väntas öka i framtiden och EN 50/155 används mer och mer. Den ökade användningen och noggrannhet i fordonsdata möjliggör användandet av smarta applikationer med hög precision. Det är viktigt att en högpresterande fordonsgateway  dra full nytta av dessa program på ett effektivt sätt. Pilotfish arbetar nära med flera av aktörerna som är i framkant vad gäller arbete med BUS-FMS och som har kunskap om pågående diskussioner och framtida funktionalitet.

Högre bandbredd och ökad tillgänglighet

Hög bandbredd krävs ofta av ombord fordonstillämpningar, särskilt för tjänster vad gäller passagerar-WiFi och nedladdningsprogram. Tillgången på hög bandbredd ökar, men det saknas ofta på landsbygden. Den inbyggda plattformen är därför beroende av olika kommunikationsstandarder såsom GSM, 3G, 4G, och WiFi. Pilotfish® Vehicle OnLine Gateway är anpassad för alla dessa standarder och har ett unikt modulsystem som gör det möjligt att expandera med olika modem beroende på dina specifika behov.

Det är vår övertygelse att alla kollektivtrafikföretag kommer att installera fordons-gateways inom en snar framtid.

Läs mer om Pilotfish® Vehicle OnLine (VOL)
och Pilotfish® VG200 fordonsgateway tveka inte på att KONTAKTA OSS för mer information om pågående standardiseringsarbete.