Varför standard?

 

Standardisering är viktigt för att sänka kostnader och öka leverantörsoberoendet

Operatörer och huvudmän är i dagsläget helt i händerna på sina underleverantörer och den främsta anledningen till detta är avsaknad av standards. Kunderna byggs in i monoliter och proprietära system och det kan i vissa fall var mycket svårt att göra sig fri från de leverantörer  som utnyttjar sin ställning till att pressa kunden.

Pilotfish jobbar aktivt med att utveckla standards och har kommittat sig till att hjälpa kunderna i denna frigörelseprocess. Det gör också att Pilotfish inte alltid är ett populärt val från samarbetspartners och andra i branschen. (-kan detta skrämma potentiella kunder?) Men vår övertygelse om att detta är den enda rätta och riktiga vägen att gå gör att vi fortsätter vår kamp mot standardiserade interface mellan delsystem.

En närmare beskrivning av resultaten från Pilotfish standardiseringsarbete presenteras nedan

http://www.ebsf.eu/index.php/ebsf-it-standard/it-specifications

http://vimeo.com/40107317

Införande av fordonsgateway koncept med standardiserad kommunikation mellan fordonsutrustning (inkl. Protokoll)

BAKGRUND

Det pågår mycket arbete med standardisering inom kollektivtrafik i Europa, inte minst avseende integration med själva fordonen liksom mellan fordonsmonterad utrustning. Pilotfish deltager aktivt i detta arbete i CEN TC278 och driver de delar som berör området Fordonsgateway. Arbetet sker främst inom det europeiska standardiseringsorganet CEN och EU-projektet EU Bus System of the Future (EBSF). Ett av de uttalade målen med EBSF är att stödja pågående standardiseringsarbete för att påskynda införandet av nya (eurpoeiska) standards såväl som industrins acceptans för dem. Tidiga versioner av dessa standard är nu implementerade i referensinstallationer. Vi förväntar oss också att buss-FMS utvecklas och används i högre utsträckning. EN 50/155 används av kunder i högre utsträckning. Kontakt och kablage samt power management.  För integration med själva fordonen börjar fördelarna med att industrin enas om kablage och kontaktering, med möjlighet för fordonstillverkarna att förbereda för installationer av eftermonterad utrustning före leverans.

Nästa steg är en bred acceptans för Bus-FMS, där arbetet med nästa version sker inom ramen för EBSF. Redan dagens verison ger värdefull information, ex vis fordonsID (VIN), “huvudfel” och faktisk bränsleförbrukning. Till detta kommer ett förbättrat stöd för kontroll av elförsörjning av eftermonterad utrustning, även detta ett område som hanteras inom EBSF. Pilotfish arbetar nära flera av de aktörer som driver Bus-FMS-arbetet, såväl fordonstillverkare som bussoperatörer, och har därigenom även insikt i pågående diskussioner om framtida funktionalitet.

För integration mellan fordonsmonterad utrustning sker standardisering främst inom CEN TC278, där Pilotfish sedan ett par år tillbaka leder arbetet med att definiera framtidens kommunikations- och integrationsplattformar för fordonsmonterad utrustning. Genom EBSF har arbetet fått en rejäl skjuts framåt. Inom ramen för detta arbete definieras protokoll för delad åtkomst till gemensam funktionalitet (position, kommunikation, fordonsintegration), med uttalat syfte att sänka såväl initiala investeringar som löpande kostander för underhåll.

Bättre bandbredd och högre tillgänglighet

För många IT-system ombord krävs hög bandbredd. Det gäller framförallt WiFi till passagerare samt nedladdning av mjukvara. Högre bandbredd är på väg, men finns inte tillgängligt överallt. Det kan vara viktigt att tänka på att kollektivtrafikfordonen ofta rör sig ute på landet där 3G täckningen är begränsad. Följaktligen är ombordsystemen beroende av GSM standards, 3G och 4G  men också WiFi standards. Dessa standards är utom bussoperatörens kontroll. Pilotfish system är anpassade för samtliga dessa standards och kan genom ett unikt modultänkande byggas ut med fler / andra modem beroende på vilken bärare som finns tillgängligt.

Centralisering av övervakning av fordonsgateways och fordonsinstallationer i jämförelse med att respektive applikation själv övervakar.

Införande av systemövervakning, kontroll på respektive fordon/gateway/anslutna enheter i linje med EBSF standardisering. När flera system ansluts är det viktigt att hålla reda på vilka de är (Pilotfish Xdb), att de är igång och att funktionen är normal. Givetvis skall varje ansluten enhet ha sin egen övervakning. För att förenkla vardagen för en IT-administratör som har flera system anslutna och dessutom ett stort antal bussar så har Pilotfish utvecklat det centrala övervakningsverktyget Pilotfish Bus Maintenance.

Det organ som kommit längst i standardisering av back-office är nordiska NOPTIS, vilket även utgör grunden för arbetet inom EBSF. Pilotfish är engagerade även inom detta område, med fokus på de delar som berör kvalitetssäkring av data och övervakning av status på fordon och fordonsmonterad utrustning.

Identiteter

VIN numret är centralt och unikt. Därför skall all utrustning som monteras ombord knytas till detta nummer. För att kunna övervaka den utrustning som monteras i fordonen så krävs att det finns någon typ av fordonsgateway som håller reda på vilken utrustning som är monterad, vilken status den har. Information måste också delas mellan de olika delsystemen för att inte informationen skall dubbleras.  Det blir väldigt lätt så att det finns identiteter ombord (Vad menas här? Lätt att det finns flerea identiteter ombord?).

Generellt om fordonsgateways

Behovet av att implementera fordonsgateways och systemövervakning växer med kvadraten på antalet IT installationer i fordonen.

Vi tror att alla större operatörer kommer att installera någon typ av fordonsgateway som gör att man inte längre använder sig av olika kommunikationsmodem för delsystem samt att systemövervakningen kan centraliseras. Ethernet i bussar, Kat 6 och EBSF standard för att minska kostnad för anpassningar till olika fordonssystem är andra anledningar till att använda sig av en fordonsgateway. Strömhantering och förberedelse genom montering i fordonsfabrik förväntas komma på plats. Varje delsystem/fordonsutrustning (inklusive fordonsgateway) registreras och kan därefter kommunicera enligt förutbestämda regler. Det gör att man har ordning på utrustningen samt att man skapar förutsättningar för fungerande underhåll av utrustningen.

Kundanpassade tillägg till standards kommer förmodligen att användas hos större operatörer.

Kontakta oss om ni vill ha mer information om EBSF och den standardisering som pågår inom CEN 278.

Headlines